مشخصات انجمن  -   انجمن علمي اقتصاد کشاورزي

عنوان :
انجمن علمي اقتصاد کشاورزي

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
0 نفر

نام دبیر :
ابراهيم رزاقي

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد