مشخصات انجمن  -   انجمن علمي ماشينهاي صنايع غذايي

عنوان :
انجمن علمي ماشينهاي صنايع غذايي

فایل اساسنامه :
فایلی ثبت نشده است .

تعداد اعضا :
0 نفر

نام دبیر :
امير جعفرزاده

تعداد خبرها :
0 مورد

تعداد برنامه ها :
0 مورد