برنامه های فرهنگی تشکل   (تشکل موعود)برگزاری دعای ندبه هفتگی در خوابگاه های دانشجویی
مکان : خوابگاه های دانشجویی
تاریخ برگزاری : 1398/09/08