کانون هاکانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان به منظور شکوفا سازی خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان های فکری وفرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می باشد.کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست زدگی فضای دانشجویی می باشند .


کانون های فعال

 عنوان کانون : کانون کاروان رستگاري ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون فيلم و عکس ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون ادبي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون هنرهاي تجسمي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون گفتمان دانشجويي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون گردشگري ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون گلفام ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون تئاتر دانشجويان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون سبزانديشان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون همياران سلامت ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون هلال احمر ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون يارمهربان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .