انجمن هاانجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


انجمن های فعال

 عنوان انجمن : انجمن مکانيک ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مرتع و آبخيزداري ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي علوم دامي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي انرژي تجديدپذير ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي خاک ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي کارآفريني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي باغباني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي جنگلداري ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي ترويج کشاورزي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي اقتصاد کشاورزي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي صنايع غذايي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي ماشينهاي صنايع غذايي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن محيط زيست ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي شيلات ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي گياهپزشگي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي چوب و کاغذ ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن علمي مهندسي آب ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .