تشکل هاجمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (‌هیأت نظارت دانشگاه) ‌در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چهار چوب قانون اساسی و آیین‌نامه فعالیت می‌نماید .


تشکل های فعال

 عنوان : بسيج دانشجويي حضرت بقيه الاعظم ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : انجمن اسلامي ( اعضا : 231 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان : تشکل موعود ( اعضا : 196 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .