کارشناسان فرهنگی واجتماعی


نام و نام خانوادگی: محمد حسین رحیمی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مسئول دفتر

تاریخ شروع: فروردین 1393

 
شرح وظايف:

 - مسئول دفتر حوزه معاونت

- کارپرداز